Heimans en Thijsse Symposium 2022

Knellende liefde? Over de (verstoorde) balans tussen recreatie en natuur

Steeds meer mensen recreëren in de natuur. Aan de ene kant natuurlijk fantastisch dat veel mensen de natuur waarderen en er gebruik van maken. Mogelijk neemt het draagvlak voor natuur daardoor toe en ervaren meer mensen de positieve gezondheidseffecten van het buiten zijn. Maar door die toenemende recreatiedruk komt de in ons land al zo kwetsbare natuur ook steeds verder onder druk te staan.

Dit thema staat centraal op het Heimans en Thijssesymposium 2022: hoe wegen we het toenemende recreatieve gebruik van de natuur af tegen de negatieve effecten die dit ook met zich mee brengt? In het symposium wordt het thema van vele kanten belicht, inclusief mogelijke oplossingen. Hopelijk biedt dit stof tot nadenken over dit zo belangrijke onderwerp.

Foto: Jan van der Straaten (Saxifraga)

Als gevolg van verdroging, verzuring en vermesting heeft de natuur het al moeilijk.  In zo’n situatie kan verstoring door de mens extra stress opleveren, die de overlevingskansen van plant- en dierpopulaties mogelijk verder negatief beïnvloedt. Weten we genoeg van de effecten van recreatie op die natuur, ook in het geval van een verslechterende (abiotische) milieukwaliteit?

Zijn politici, bestuurders en de terreinbeheerders zich voldoende bewust van het soms precaire evenwicht tussen beleven en verstoren? Krijgt de natuur in hun belangenafweging wel voldoende gewicht. Aan welke kennis hebben zij behoefte?

En is de individuele mountainbiker, wandelaar of vogelfotograaf zich voldoende bewust van het mogelijk verstorend effect van hun gedrag? Moet er meer gedaan worden aan bewustwording of is een meer strikte regelgeving van beheerders en overheden nodig?

Datum: zaterdagmiddag 1 oktober 2022

Locatie: Droevendaalsesteeg 2 te Wageningen, in het gebouw Forum (gebouwnummer 102) van Wageningen University & Research (WUR)

Opgave voor het symposium: via https://bit.ly/3N84TCS

Kosten: €17,50 euro per persoon, €12,50 euro voor donateurs en €5 euro voor studenten, over te maken op bankrekening NL05 TRIO 0320 0962 62 t.n.v. Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam, onder vermelding van 'Symposium 2022' en de naam van de deelnemer(s).

Programma

Dagvoorzitter: Arnold van Vliet (Heimans en Thijsse Stichting)

Vanaf 13.00                Inloop

13.30 – 13.40             Inleiding op het symposiumthema.

      Bart van Tooren en Anton van Haperen (Heimans en Thijsse Stichting)

13.40 – 14.05             Verstoring van vogels door recreatie: hoe in een druk land onze

      vrijetijdsbesteding de vogels in het nauw drijft.

      Karen Krijgsveld (WUR)

14.05 – 14.25             Recreatie-intensiteit en broedvogeldichtheden op de Veluwe.

      Rogier Pouwels (WUR)

14.25 – 14.45             Intermezzo: ‘Grielen in de Kennemerduinen’.

Gerestaureerde film uit het archief van de Heimans en Thijsse Stichting, toegelicht door Gerard Ouweneel (ornitholoog).

14.45 - 15.15             Pauze

15.15 - 15.35             Recreatie in de natuur: de blik van een terreinbeheerder.

      Jelka Both (Staatsbosbeheer)

15.35 - 16.25              Ervaringen en oplossingen verspreid over Nederland.

       Korte presentaties en kritische bevragingen

 • Het effect van recreatie op broedende plevieren op zeedijken in Zeeland.

Floor Arts en Sabine Hoek (Deltamilieu Projecten)

 • Vogelwachter op Terschelling: van bewaker naar gastheer.

Freek Zwart (voormalig medewerker Staatsbosbeheer Friese Wadden)

 • Posbank: de eeuwige zoektocht naar de balans tussen natuur en recreatie.

Jeroen de Koe (Natuurmonumenten)

 • Van kraanvogel tot veenhooibeestje: ervaringen in het Fochteloërveen.

Jacob de Bruin (Natuurmonumenten)

16.25 - 16.40              Bestuurlijk balanceren tussen beleven en beschermen.

       Anita Pijpelink (gedeputeerde provincie Zeeland).

16.40 - 16.55              Samenvatting en afsluiting.

       Arnold van Vliet (Heimans en Thijsse Stichting)

16.55 - 17.45              Borrel        

Help mee

om het debat over de natuurbescherming in Nederland te voeren en de oude idealen van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse een nieuwe inhoud te geven, zodat de natuur in Nederland een echte toekomst krijgt.

Nieuws

 • ‘Nieuwe’ films van Jan P. Strijbos

  Onze beeldarchivaris Ruud Vlek en autodidactisch filmrestaurator Hetty Litjens blijven in hoog tempo oude filmbeelden bewerken voor online publicatie. De afgelopen jaren hebben zij een schat aan filmfragmenten ontsloten, door deze te restaureren/bewerken en in de meeste gevallen tevens van…
  Lees meer

 • Jan P. Strijbos op Spitsbergen

  Dankzij de inzet van onze beeldarchivaris Ruud Vlek en ‘beeldkunstenaar’ Hetty Litjens is wederom een compilatie gereedgekomen met foto- en filmmateriaal uit de collectie van de Heimans en Thijsse Stichting. Deze keer gaat het om een reconstructie in woord en…
  Lees meer

 • Nominatie Jan Wolkers Prijs

  Nu ga ik er eens op uit is genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs (2022), de prijs voor ‘het beste natuurboek van het jaar’. Deze prachtige uitgave bevat een door Marga Coesèl samengestelde selectie van fragmenten uit de vroege natuurdagboeken…
  Lees meer

 • In memoriam Herman Nuijen (1925-2022)

  Nadat ons archief eind 2015 in bruikleen was gegeven aan de Universiteit van Amsterdam, is er in de afgelopen jaren nieuw, aanvullend archiefmateriaal binnengekomen in het depot van het Hugo de Vries Centrum. Een van de bijzondere aanwinsten is de…
  Lees meer

Agenda

 • Heimans en Thijsse Symposium 2022

  Op zaterdag 1 oktober vindt het Heimans en Thijsse Symposium 2022 plaats in Wageningen. Het symposium is dit jaar gewijd aan de toegenomen recreatie in natuurgebieden en de negatieve effecten hiervan op kwetsbare natuur. Dit hoogst actuele thema kan in…
  Lees meer