Nieuwe Wet Natuurbescherming onvoldoende

Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Vanaf dat moment zijn veel kwetsbare plantensoorten vogelvrij. Opvallende, rijk-bloeiende plantensoorten als klokjesgentiaan, gevlekte orchis, mannetjesorchis, slanke en gulden sleutelbloem staan niet meer op de lijst van beschermde soorten, terwijl ze wel door de oude Flora- en Faunawet beschermd werden. Ruim 200 soorten planten en dieren zijn van de lijst afgevoerd. Bovendien moet bij vernietiging en verstoring opzet worden aangetoond. In een aantal regio’s heeft het openbaar ministerie al aangegeven in dergelijke gevallen tot seponering over te gaan, omdat opzet voor de rechter in veel gevallen niet is aan te tonen.

Ook de bescherming van gebieden beperkt zich tot dat wat Europese regelgeving voorschrijft. Alleen de Natura 2000 gebieden krijgen een wettelijke bescherming, terwijl ruim 60 Beschermde Natuurmonumenten die niet als Natura 2000 gebied zijn aangewezen, vanaf 1 januari a.s. geen beschermde status meer hebben. Alleen bestemmingsplannen kunnen voor deze gebieden enige uitkomst bieden, maar planologische bescherming heeft geen betrekking op het noodzakelijke beheer en externe invloeden via waterhuishouding, ammoniak en bestrijdingsmiddelen. De oorspronkelijke aanwijzingsbesluiten van Beschermde Natuurmonumenten (volgens de oude Natuurbeschermingswet) bevatten vaak ook doelstellingen als weidsheid, stilte, duisternis en landschappelijke schoonheid. Per 1 januari worden deze doelen uit de gebiedsaanwijzingen verwijderd. Vanaf dan gaat het alleen om de soorten die in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn als waardevol zijn aangewezen.

Een en ander werd afgelopen zondagochtend uiteengezet door Prof. Frank Berendse, voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting, bij VARA’s Vroege Vogels. Luister op: http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/kritiek-op-wet-natuurbescherming