Privacy Statement Heimans en Thijsse Stichting

De Heimans en Thijsse Stichting, waaronder ook begrepen de website www.heimansenthijssestichting.nl, en Stichting Steunfonds Heimans en Thijsse (hierna: “Heimans en Thijsse Stichting”), gebruikt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens gebruikt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van de Heimans en Thijsse Stichting. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
De Heimans en Thijsse Stichting gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

De Heimans en Thijsse Stichting is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.
De Heimans en Thijsse Stichting vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar donateurs en andere contacten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Heeft u vragen of klachten? U kunt de Heimans en Thijsse Stichting bereiken via:
Heimans en Thijsse Stichting
Postbus 20123
1000 HC AMSTERDAM
heimans-en-thijsse-st@kpnmail.nl

Voor welke doeleinden verwerkt de Heimans en Thijsse Stichting uw persoonsgegevens?

De Heimans en Thijsse Stichting verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs- en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de donateursadministratie;
 • het eventueel aangaan en uitvoeren van een vrijwilligersovereenkomst;
 • het versturen van nieuwsbrieven, nieuwsmails, aankondigingen van boekpublicaties, en activiteiten en bijeenkomsten, onder andere met onze partners;
 • het bevragen van leden;
 • het voeren van de bedrijfsvoering van de stichting;
 • het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt de Heimans en Thijsse Stichting uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerkt Heimans en Thijsse Stichting?

De Heimans en Thijsse Stichting verwerkt de verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;

De Heimans en Thijsse Stichting verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.
De Heimans en Thijsse Stichting informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een lidmaatschap of overeenkomst of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. Op dat moment vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking, indien we dat wettelijk verplicht zijn.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

De Heimans en Thijsse Stichting biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw adres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van donateurs. U kunt elk moment aangeven geen nieuwsbrief te willen ontvangen door dit per brief of email aan de stichting te laten weten. Het donateursbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsmail

De Heimans en Thijsse Stichting biedt een nieuwsmail waarmee onze donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsmail bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsmail wordt niet aan derden verstrekt.

Het gebruik van uw gegevens na deelname aan een activiteit van de stichting

Wanneer u deelneemt aan een actie of campagne, en wanneer u een publicatie bestelt, verstrekt u persoonsgegevens aan Heimans en Thijsse Stichting. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden om u te informeren over onze activiteiten en om u te vragen ons verder te ondersteunen. Indien u geen andere relatie met Heimans en Thijsse Stichting heeft (bijvoorbeeld een donateurschap), zullen uw gegevens na 2 jaar worden verwijderd. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken per email en u zult dan niet meer door de Heimans en Thijsse Stichting benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Hoe zorgt de Heimans en Thijsse Stichting voor beveiliging van uw persoonsgegevens?

De Heimans en Thijsse Stichting gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De Heimans en Thijsse Stichting zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen bestuursleden en medewerkers van de stichting voor wie dit noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle bestuurders en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen

De Heimans en Thijsse Stichting bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Indien u uw donateurschap, of schenkingen beëindigt, bewaren wij uw volledige gegevens nog 4 jaar na datum beëindiging. Per kalenderjaar wordt een overzicht van donateurs met naam en woonplaats bewaard voor ons archief voor historische doeleinden.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op
andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Heimans en Thijsse Stichting kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Heimans en Thijsse Stichting. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.
Stuur uw verzoek naar:
Heimans en Thijsse Stichting
Postbus 20123
1000 HC AMSTERDAM
heimans-en-thijsse-st@kpnmail.nl

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de Heimans en Thijsse Stichting te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.