Grielen nabij Wassenaar (1847-1927)

De griel is als broedvogel al meer dan een halve eeuw geleden uit ons land verdwenen. Ook in de tijd dat deze merkwaardige soort nog in de Hollandse duinen broedde, trokken de zeldzame broedgevallen veel bekijks van vogelliefhebbers en -fotografen. Dankzij deze belangstelling is de broedgeschiedenis van de griel in Nederland relatief goed gedocumenteerd. Het betreffende (beeld)materiaal ligt echter her en der verspreid. Na jarenlang speurwerk hebben Ruud Vlek en anderen de schat aan gegevens samengebracht in het eerder dit jaar verschenen standaardwerk over ‘Nederlandse’ grielen.

Nederlandse grielen in beeld

Met behulp van alle beschikbare documentatie hebben Ruud Vlek en Hetty Litjens daarnaast een reeks beeldverhalen samengesteld over de vroegere broedgebieden van de griel in Nederland. Het slotstuk van deze serie gaat over grielen in de Wassenaarse duinen. In de drie voorgaande delen kwamen achtereenvolgens de Kennemerduinen, de Amsterdamse Waterleidingduinen en de duinen van Bergen en Schoorl aan bod.

In de duinen nabij Wassenaar was de griel altijd bijzonder schaars. Het betrof daar steeds enkele paren, in het eerste kwart van de vorige eeuw niet meer dan drie. Onder druk van de grote toeloop van vogelaars en vogelfotografen verdween de soort in de loop van de jaren twintig uit dit duingebied. In de jaren tachtig was er korte tijd sprake van een mogelijke terugkeer als broedvogel. De hoop hierop bleek helaas van kort duur.