Symposium Heimans en Thijsse Stichting 2022

Knellende liefde?

Over de (verstoorde) balans tussen recreatie en natuur

Steeds meer mensen recreëren in de natuur. Aan de ene kant natuurlijk fantastisch dat veel mensen de natuur waarderen en er gebruik van maken. Mogelijk neemt het draagvlak voor natuur daardoor toe en ervaren meer mensen de positieve gezondheidseffecten van het buiten zijn. Maar door die toenemende recreatiedruk komt de in ons land al zo kwetsbare natuur ook steeds verder onder druk te staan.

Dit thema staat centraal op het Heimans en Thijssesymposium 2022: hoe wegen we het toenemende recreatieve gebruik van de natuur af tegen de negatieve effecten die dit ook met zich mee brengt? In het symposium wordt het thema van vele kanten belicht, inclusief mogelijke oplossingen. Hopelijk biedt dit stof tot nadenken over dit zo belangrijke onderwerp.

Als gevolg van verdroging, verzuring en vermesting heeft de natuur het al moeilijk.  In zo’n situatie kan verstoring door de mens extra stress opleveren, die de overlevingskansen van plant- en dierpopulaties mogelijk verder negatief beïnvloedt. Weten we genoeg van de effecten van recreatie op die natuur, ook in het geval van een verslechterende (abiotische) milieukwaliteit?

Zijn politici, bestuurders en de terreinbeheerders zich voldoende bewust van het soms precaire evenwicht tussen beleven en verstoren? Krijgt de natuur in hun belangenafweging wel voldoende gewicht. Aan welke kennis hebben zij behoefte?

En is de individuele mountainbiker, wandelaar of vogelfotograaf zich voldoende bewust van het mogelijk verstorend effect van hun gedrag? Moet er meer gedaan worden aan bewustwording of is een meer strikte regelgeving van beheerders en overheden nodig?

Datum: zaterdagmiddag 1 oktober 2022

Locatie: Wageningen

Kosten: 17,50 euro per persoon, 12,50 euro voor donateurs en 5 euro voor studenten.

 

Programma

Dagvoorzitter: Arnold van Vliet (Heimans en Thijsse Stichting)

Vanaf 13.00                Inloop

13.30 – 13.40             Inleiding op het symposiumthema.

Bart van Tooren en Anton van Haperen (Heimans en Thijsse Stichting)

13.40 – 14.00             Verstoring van vogels door recreatie: hoe in een druk land onze vrijetijdsbesteding de vogels in het nauw drijft.

Karen Krijgsveld (WUR)

14.00 – 14.20             Verstoring door recreatie van waterkwaliteit en ondergedoken waterplanten.

Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos)

14.20 – 14.40             Recreatie-intensiteit en broedvogeldichtheden op de Veluwe.

Rogier Pouwels (WUR)

14.40 – 15.00             Intermezzo: ‘Grielen in de duinen van Wassenaar’.

Gerestaureerde film uit het archief van de Heimans en Thijsse Stichting, toegelicht door Gerard Ouweneel (ornitholoog).

15.00 – 15.30              Pauze

15.30 – 15.50              Recreatie in de natuur: de blik van een terreinbeheerder.

Jelka Both (Staatsbosbeheer)

15.50 – 16.40              Ervaringen en oplossingen verspreid over Nederland.

Korte presentaties en kritische bevragingen

  • Het effect van recreatie op broedende plevieren op zeedijken in Zeeland.

Floor Arts en Sabine Hoek (Deltamilieu Projecten)

  • Vogelwachter op Terschelling: van bewaker naar gastheer.

Freek Zwart (voormalig medewerker Staatsbosbeheer Friese Wadden)

  • Posbank: de eeuwige zoektocht naar de balans tussen natuur en recreatie.

Jeroen de Koe (Natuurmonumenten)

  • Van kraanvogel tot veenhooibeestje: ervaringen in het Fochteloërveen.

Jacob de Bruin (Natuurmonumenten)

16.40 – 16.55              Bestuurlijk balanceren tussen beleven en beschermen.

Anita Pijpelink (gedeputeerde provincie Zeeland).

16.55 – 17.05              Samenvatting en afsluiting.

Arnold van Vliet (Heimans en Thijsse Stichting)

17.05 – 17.45              Borrel